Toiminta- ajatus ja aineiston valintaperusteet

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin seutukirjasto edistää toiminta-alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminta edistää kirjastoaineistojen ja -palvelujen saatavuutta myös tietoverkkojen kautta.

AINEISTON VALINTAPERUSTEET
  1. Kirjastoon hankitaan talousarvion puitteissa tieto- ja kaunokirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä muuta aineistoa eri julkaisumuodoissa.
  2. Kirjastoaineisto valitaan monipuolisesti siten, että otetaan huomioon eri mielipidesuunnat ja maailmankatsomukset.
  3. Kirjasto huomioi valinnassa kaupungin kehittämisen painopistealueet soveltuvin osin ja tukee niitä.
  4. Aineiston valinnassa huomioidaan eri väestö- ja ikäryhmien tarpeet.
  5. Pääkirjaston kokoelmiin hankitaan mahdollisimman kattavasti saatavilla oleva aineisto. Lähikirjastojen kokoelmien muodostamisessa huomioidaan erityisesti kyseisen kirjaston asiakkaiden tarpeet.
  6. Hankinnoillaan kirjasto tukee mahdollisuuksiensa mukaan eriasteista koulutusta.
  7. Etelä-Savoa koskevaa aineistoa hankitaan mahdollisimman kattava kokoelma.
  8. Kysyntä ja asiakkaiden toivomukset otetaan huomioon sekä mahdolliset lahjoitukset hyväksytään kokoelmiin edellä esitettyjä perusteita noudattaen