Hankkeet

Kirjasto kehittää palveluitaan ja osallistuu aktiivisesti ylimaakunnallisiin hankkeisiin. Päättyneiden hankkeiden raportit löytyvät tallennettuna kirjastojen hankerekisteriin. Lisätietoja päättyneistä hankkeista: hankevastaava Katja Valjakka, katja.valjakka@sivistys.mikkeli.fi. p.044 794 2462

Mikkelin seutukirjaston toteutetut ja käynnissä olevat hankkeet:

Käynnissä olevat hankkeet v. 2020

Kuntalaisen kirjasto - kirjaston rooli osallisuuden edistäjänä

Vuonna 2016 voimaan astuneessa kirjastolaissa todetaan, että kirjastolain ja sitä kautta kirjastojen tehtävä on edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Se on linjassa kuntalain 22 pykälän kanssa. Siinä korostetaan kuntalaisten osallisuuden roolia kunnan palvelujen kehittämisessä.

Kirjastoissa on hyödynnetty arviointiin ja palveluiden suunnitteluun perinteisiä asiakaskyselyjä ja erilaisia asiakasraateja. Tarve uudentyyppisten osallistumista ja osallisuutta helpottavien työmenetelmien ja toimintamallien käyttöönottamiseksi on tunnistettu kirjastoissa. Hankkeella pyritään lisäämään välineitä kirjaston
osallisuustyökalupakkiin ja nostamaan asiaa näkyväksi osaksi kirjastotyötä.

Toteuttava kirjasto
Mikkelin seutukirjasto

Vaikutusalue
ylimaakunnallinen

Toimintaympäristö
Hanke liittyy Itä-Suomen kirjastojen laadunkehittämisen jatkumoon, jota on rakennettu yhdessä vuodesta 2010 saakka. Tämänkertaisen hankkeen keskiössä on uuden kirjastolain asettama tavoite kirjastojen aktiivisesta
toimimisesta aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämiseksi.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tuottaa Itä-Suomen kirjastoille tietoa osallisuuden edistämisen tilasta alueellamme. Lisäksi hankkeessa tuotetaan työkalupakki osallisuustyön menetelmistä kirjastoille. Laajempana tavoitteena on, että kuntalaiset saadaan osallistumaan kirjastopalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen ja heidän osallisuustaitojaan pystytään vahvistamaan yleisellä tasolla.

Toimintasuunnitelma
Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, jonka työn ensimmäinen vaihe on kartoittaa se, miten osallisuuden edistäminen Itä-Suomen kirjastojen arjessa näkyy ja millaisia työmenetelmiä on käytössä. Lisäksi selvitetään,
millaisia tarpeita kirjastoilla on osallisuuden edistämiseen. Kartoitus toteutetaan kyselyn, haastattelujen ja osallistavin menetelmin. Toisessa vaiheessa projektityöntekijä koostaa osallisuudentyökalupakin, jonka avulla kaikenkokoisten kirjastojen on helppo ottaa asiakkaat mukaan suunnittelemaan ja tuottamaan kirjastopalveluja ja toimia ylipäätään osallisuuden ja demokratian mahdollistajana.

Arviointi, seuranta ja vaikuttavuus
Hanketta arvioidaan ensinnäkin hankkeen toimenpiteiden toteutumisena. Vaikuttavuutta arvioidaan jälkeenpäin kirjastoille suunnatulla kyselyllä sekä kirjastojen asiakaskyselyillä. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkosto.

Parempaa palvelua – tehokkaampaa työtä: Lumme-kirjastojen palvelustrategia (2018-

Lukemisen unelmavuosi - Löydä lukuilosi! (2019-

Lukemisen ja lukuinnon edistäminen Mikkelissä.

Lisää omatoimiaikaa Pertunmaalle (2019-2020)

Uusille urille (yhteistyö XAMKin kanssa, 2019-2021)

Toteutetut hankkeet:

Kirjastossa kuin kotonaan – Mikkelin kirjasto maahanmuuttajien kotoutumisen tukena (2018-2019)

Hankkeen tavoitteina on tuoda monimuotoisuutta kirjastopalveluihin sekä tukea maahanmuuttajien monilukutaitoja. Tähän pyritään verkostoitumisella, henkilökunnan kouluttamisella ja kohdennetulla viestinnällä.

Yhessä! (2018-2019)

Yhessä! on hanke, jossa kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä. Hankkeen tavoitteena on luoda kirjaston ja nuorisotoimen välille alueellinen yhteistyömalli.

Mikkelin kirjasto aikuisväestön lukutaitoja tukemassa– suuntaviivoja ja toimintamalleja (2018-2019)

Hankkeen tavoitteena on aikuisväestön media- ja informaatiolukutaitojen, lukuinnostuksen sekä digitaalisten kansalaistaitojen suunnitelmallinen tukeminen Mikkelin alueella.  Hankkeen jälkeen Mikkelin kirjastossa on käytössä suunniteltu struktuuri, materiaaleja, verkosto sekä tietoa ja taitoa alueen aikuisväestön mediasivistyksen tukemiseen

Digitaitoja siulle ja miulle(2017-2018)

Digitaitoja siulle ja miulle -hankkeen tavoitteena on kansalaistaitojen tukeminen opastamalla asiakkaita pienryhmäkoulutuksissa erilaisten verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön. Kokemukset yleisöopastuksista tukevat sitä, että pienryhmissä, jopa yksilöllisesti, tarjottu opastus on sekä ohjaajan että opastettavan kannalta hedelmällisin työskentelytapa. Hankkeessa erityisenä kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat sekä työelämän ulkopuolella olevat kuntalaiset sekä keskustassa että erityisesti kaupungin reuna-alueilla (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi).

Muistojen kultaa (2017-2018)

Hankkeen tavoitteena oli koota haastatteluiden avulla senioriväestön kulttuurimuistoja. Kerättyjen muistojen pohjalta luotiin muistelukokonaisuus, joka on tarjottavissa niin yksilöiden, vanhustyöyksiköiden kuin kirjastopisteidenkin käyttöön.

Itä-Suomen kirjastojen osaajat  (2017-2018)

Rakennetaan tulevaisuuden osaajaverkosto itäsuomalaisiin kirjastoihin.

E-Lumme (2017-2018)

Tavoitteena oli, että Lumme-kirjastoilla on hankkeen jälkeen yhdessä sovittu toimintamalli e-aineistojen hankintaan ja hallintaan. Se yhdenmukaistaa kirjastojen e-aineistojen käsittelyä ja helpottaa henkilökunnan työtä. Lisäksi eLumme –hankkeen tavoitteena oli, että Lumme-kirjastojen asiakkaat tulevat paremmin tietoisiksi tarjolla olevista e-aineistoista, ja että heillä on mahdollisimman tasavertainen ja helppo pääsy niihin.

Kaikki mukaan Kirjastopolulle (2017-2018)

Mikkelin uusiin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin liittyvä Kirjastopolku sai hyvän vastaanoton ja herätti kiinnostusta myös muualla maakunnassa. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa maakunnan kirjastojen omien kirjastopolkujen käyttöönotto tarjoamalla koulutusta ja jo testattuja valmiita suunnittelupohjia ja materiaaleja ja näin edistää alueellista tasa-arvoa resursseiltaan erilaisten kirjastojen ja koulujen kesken

ERNOD (2015-2017)

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima valtakunnallinen ESR-hanke kehittää uusia digitaalisuutta hyödyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja -kasvatuksen menetelmiä ja monialaisen yhteistyön muotoja nuorisoalan korkea-asteen oppilaitosten, erityisnuorille koulutusta tarjoavien toisen asteen oppilaitosten, kirjastoalan henkilöstön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Mikkelin kaupunginkirjasto on hankkeessa osatoteuttajana.

Luovasti lisää lukutaitoja (2015-2016)

Hankkeen keskeisenä sisältönä on lisätä kirjastojen henkilökunnan osaamista mobiililaitteista, niiden ohjelmistoista ja mahdollisuuksista. Hankkeessa toteutetaan pilottiryhmiä, joihin osallistuu kirjaston ja nuorisotoimen ammattilaisia. Pilottiryhmät toteutetaan Mikkelin kirjastossa, ja niissä testataan erilaisia tapoja hyödyntää tablettitietokoneita digivinkkauksessa, kansalaisvaikuttamisessa, tulevaisuuskasvatuksessa ja sosiaalisessa kirjastotoiminnassa sekä luoda niihin toimintamalleja. Toteutusaikaa vuoden 2016 loppuun.

Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastossa (2015-2016)

Hankkeessa luotiin lukukoiratoiminnalle valtakunnallinen laatusuositus, jossa ohjeistetaan vakuutus- ja rokotusasiat sekä muut toiminnan periaatteet, esimerkiksi soveltuvuuden ja terveydentilan toteaminen.  Hankkeen toteutusaikaa vuoden 2016 loppuun.

Kirjastotäti tulee kylään (2016-2017)

Hankkeessa on tavoitteena löytää kustannustehokas malli tarjota hakeutuvia kirjastopalveluja tilanteessa, jossa kirjastoverkkoa harvennetaan ja kirjastoauto lakkautetaan. Hankkeen aikana tarkastellaan keinoja tehdä yhteistyötä esimerkiksi kylillä toimivien yhdistysten kanssa kirjaston saavutettavuuden parantamiseksi. Konkreettisia esimerkkejä toiminnasta voisivat olla esimerkiksi kirjastokaveri, liikkuva vinkkari, kirjastokyydit ja erilaiset etäyhteyden mahdollistamat toimintamuodot. Toteutusaikaa vuoden 2017 loppuun.

Kohti Kohaa (2015-2016)

Kohan vakiinnuttaminen laajasti käytössä olevaksi avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmäksi Suomen yleisissä kirjastoissa. Hankeaikaa vuoden 2016 loppuun.

Lukukiri täyttä 100a (2016-2017)

Maakunnallinen kirjastojen lukuhanke, jossa lukemisharrastusta pyritään edistämään erilaisin toiminnoin ja tilaisuuksin, tapahtumapaikkoina ja yhteistyökumppaneina kaikki Etelä-Savon yleiset kirjastot. Toteutusaikaa vuoden 2017 loppuun.

Sadut elämään (2015-2016)

Sadut elämään -hankkeella pyritään saamaan satutuntitoimintaa kaikkiin Mikkelin kaupunginkirjaston toimipisteisiin sekä kehittämään satutunneille uudenlaista sisältöä, joka palvelisi mediakasvatusta ja monilukutaito-opetusta.

Kuvakirjojen aihelistaus

Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma - koulun ja kirjaston yhteistyö mediakasvatuksessa (2014-2015)

Hankkeen tavoitteena oli uudistaa kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma vastaamaan OPS2014-tavoitteita. Työ tehtiin yhteistyössä Mikkelin ops-prosessin kanssa ja tuloksena oli Mikkelin esi- ja perusopetuksen Kirjastopolku.

Yhdessä lukutaitoja tukemassa - Mikkelin kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma

Etelä-Savon kirjastojen kokoelmapolitiikka (2014-2016)

Lumme-kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikkahanke käynnistyi vuodenvaihteessa 2015. Varsinainen hankeaika kesti puoli vuotta, jona aikana toteutettiin Lumme-kirjastojen kokoelmakysely, koottiin yhteinen kokoelmapolitiikka ja aloitettiin yhteisten aineistokuljetusten valmistelutyö. Jatkoajan aikana kokoelmapolitiikkaan tehtiin tarkennuksia. Erityisinä painopistealueina olivat e-aineistot ja kokoelmapolitiikan sovittaminen Lumme-kirjastojen tarpeisiin. Alkuperäisen hankekauden aikana työtä vaikeutti se, että Lumme-kirjastojen lopullinen kokoonpano selvisi vasta myöhään keväällä 2015. Lisäksi hankkeen jatkoaikana jatkuivat yhteisten aineistokuljetusten selvitystyö ja kilpailutuksen valmistelu.

Loppuraportti

Musiikin virtaa - musiikin ja käyttäjien kohtaaminen (2013-2014)

Hankkeen keskeinen tavoite oli tuoda kirjaston musiikkiaineistoja enemmän esiin tapahtumien ja toiminnallisuuden avulla. Hankkeessa järjestettiin tapahtumia ja teemailtoja yhdessä Mikkelin Musiikkiklubin kanssa.

Hankkeessa luotua pysyvää toimintaa ovat kirjaston Taidemusiikkiklubi ja Avoin lava.

Musiikin virtaa raportti kirjastolle.

Kirjastoparkki (2012-2014)

Kirjastoparkki-hanke suunniteltiin aluksi alakouluikäisille – lähinnä 2- ja 3-luokkalaisille lapsille – suunnatuksi iltapäivätoiminnaksi. Pian hankkeen alkamisen jälkeen huomasimme, että yläkouluikäiset nuoret kaipasivat jotain ohjattua toimintaa kirjastoon, joten toteutimme hankkeessa kaksi erilaista kokeilua: Aakkosklubin ja Kirjastoklubin, joista ensiksi mainittu kokoontui Kalevankankaan kirjastossa ja oli suunnattu alakoululaisille. Jälkimmäinen kokoontui pääkirjastolla, ja sen kohderyhmänä olivat yläkouluikäiset.

KIRJAVAA – kirjastojen ja nuorisotyön monialaisen yhteistyön kehittäminen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukemiseksi (2013-2014)

Mikkelin ammattikorkeakoulun sivustolta löytyvät Kirjavaa-sivut www.mamk.fi/kirjavaa , joilta löytyvät mm seuraavat materiaalit: Kirsi Purhosen hankeraportti, työpajoista selostukset.

Työmenetelmäkirja. Kirjasto elämään - menetelmiä kirjasto-, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön. Toim. Kirsi Purhonen 2014 (pdf) www.mamk.fi/kirjavaa

Artikkelikokoelma Sosiaalinen kirjasto - lukemattomien mahdollisuuksien maailma (Avain-kustantamo 2015)

Opinnäytetyö Suommen kirjastojen hyödyntämät sosiaalisen kirjaston menetelmät. Eero Solonen 2014. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Pelissä Elämä -lautapeli. Projektityöntekijä Noora Marttilan ideoima ja alkukehittämä ja projektityöntekijä Merja Mäntylän jatkokehittämä ja eri ryhmillä testaama nuorille suunnattu lautapeli.

Suomen Nuoriso-opiston opiskelijoiden Kirjavaa-hankkeeseen liittynyt blogi http://kirjavaahanke.blogspot.fi/

Viikoksi virikkeitä vanhuksille (2013-2014)

Hankkeessa järjestettiin vanhuksille suunnattuja tapahtumia useissa kirjastoissa sekä palvelutaloissa. Ohjelmassa oli kirjailijavierailuita ja kirjavinkkausta. Lisäksi tapahtumissa oli muun muassa runoesityksiä ja runojen kirjoittamista, yhteislaulua, konsertteja, muistelua musiikin keinoin sekä askartelua. Tapahtumien yhteydessä esiteltiin myös senioreille suunnattuja palveluja kuten Seniorisalkkua, Setlementin palveluja ja Celia-kirjastoa. Tapahtumia olivat järjestämässä MAMK:in sosionomiopiskelijat. Kulttuuripainotteisten tapahtumien ohella järjestettiin Seniorisurffi, jossa opastettiin senioriasiakkaita internetin käyttöön yleisesti ja erityisesti pankki- ja kirjastopalveluihin.

Itä-Suomen yhteinen kirjastojärjestelmä kuntalaisia palvelemassa (2012-2014)

Yhteistyökartoitus Itä-Suomen yhteinen kirjastojärjestelmä asiakkaita palvelemassa http://kirjasto.mikkeli.fi/sites/kirjasto.mikkeli.fi/files/uploads/Loppuraportti.pdf

Mamkissa tehty Os-käyttöpalveluselvitys Ikivihreää – loppuraportti http://kirjasto.mikkeli.fi/sites/kirjasto.mikkeli.fi/files/uploads/IkivihreaLoppuraportti.pdf

Kimmokkeita kirjastosta (2012-2014)

Hankkeessa kokeiltiin aamupäivätapaamisia kirjastossa kotivanhemmille. Tapaamisten tarkoitus oli antaa virikkeitä lapsille ja vanhemmille sekä lisätä nuorten vanhempien sosiaalista kanssakäymistä.

Hankkeen aikana viikoittain järjestettyihin satutunteihin ja toiminnallisiin tuokioihin osallistui noin 12–20 lasta/kerta. Konsepti osoittautui toimivaksi, ja satutuokioita on jatkettu kirjastoissa. Hankkeen aikana syntynyt yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa.

Etelä-Savon, Keski-Savon ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitus (2011-2012)

Tilat syyniin

Hankkeen tuloksena saatiin raportti itäsuomalaisten kirjastojen tiloista. Arviointia voidaan hyödyntää tilasuunnittelussa. Lisäksi sitä voidaan käyttää perusteluna vietäessä tilainvestointeja eteenpäin. Lisäksi hankkeella saatiin jatkuvuutta hyvin käynnistyneeseen arviointiyhteistyöhön itäsuomalaisissa kirjastoissa.

Loppuraportti

Vinkkari on the Road

Aikuisten kirjavinkkauskiertue Etelä-Savon kirjastoissa maaliskuussa ja lokakuussa 2011.