Kirjastorinki

KOTIPALVELUA LIIKUNTAESTEISILLE KIRJASTON JA MIKKELIN SETLEMENTTI RY:N YHTEIS­TYÖNÄ

Kirjastorinki on Mikkelin kaupunginkirjasto-maa­kuntakirjaston lii­kuntaesteisille tarkoitettu kotipalvelu, jota hoide­taan yhteistyössä Mikkelin Setlementti ry:n kanssa. Osallistumismaksu (Mikkelin Setlementti ry:n jäsenmaksu) on 15€/vuosi.

Uudet asiakkaat ilmoittautuvat ­­Mikkelin Setlementti ry:lle, joka nimeää avusta­jan kulle­kin Kirjasto­ringin jäsenel­le. Setlementti ry ottaa yhteyttä kirjaston yhteyshenkilöön ja sopii uuden jäsenen ilmoittautumismenettelystä.

Lainaus tapahtuu asiakkaan kotipalvelukortilla, jota säilytetään – ellei muuta sovita – kirjastossa.  Asiakkaan tietoi­hin lainaajarekiste­riin merkitään hä­nen avus­ta­jansa nimi ja yhteystie­dot.

Avustajan on osoitettava henkilöllisyytensä lainaustapahtuman yhteydessä.

Kotipalveluasiakkaille lainatun aineiston laina-ajat ovat kirjas­ton kulloisenkin käytännön mu­kai­set. Avustajat huo­lehtivat aineiston palaut­tami­sesta laina-ajan puitteissa. Lainoja voidaan uusia myös puhelimitse, paitsi silloin, kun aineistolla on kirjastossa varauksia.  Näissä tapauksissa aineisto pyydetään palauttamaan.

Kirjas­to ei peri koti­palve­lu­asiak­kaille lainatusta ai­neis­tosta myöhäs­tymis­maksu­ja.

Asiakas korvaa kadonneen tai turmeltuneen ain­eiston kirjaston käyttösääntöjen mukaisesti.

Yhteyshenkilönä kirjastossa asiakaspalveluvastaava  Mari Haatainen, puh.  044-794 2467.